Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

Młyńska 3, 64-800 Chodzież

 

Strona główna

 

Archiwum strony BIP

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE

 

Z dniem 25 maja 2018r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 RODO informujemy Państwa, że:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież mający siedzibę w Chodzieży (64-800), ul. Młyńska 3.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@mzgm.chodziez.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez email: iod@mzgm.chodziez.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych w ramach administrowania:

 • zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej w Chodzieży, w tym lokalami wynajmowanymi, przyznawanymi socjalnie oraz na okres remontu (w tym bezumowne korzystanie do czasu zmiany statusu lub rozwiązania).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 • realizacja zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • realizacja obowiązków wynikających z wykonywania umów, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co także jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • jak również w niektórych przypadkach na podstawie wyrażonej poprzednio zgody na przetwarzanie. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Dane osobowe przekazane MZGM Chodzież udostępniane są Urzędowi Miejskiemu w Chodzieży, instytucjom podległym UM w Chodzieży, w ramach podległości wynikającej ze statutu MZGM Chodzież oraz zarządcom/administratorom wspólnot  mieszkaniowych, w których gmina ma udziały.

Dane osobowe mogą być również przekazywane organom związanym z windykacją należności, którą definiują inne przepisy prawa, podwykonawcom w określony i ścisły sposób, w tym:

 • Radcy Prawnemu w celu konsultacji prawnej,
 • Firmom informatycznym obsługującym programy stosowane w MZGM Chodzież,
 • Operatorowi pocztowemu i kurierom,
 • Podwykonawcom prac budowlanych, instalacyjnych lub usługowych (tylko dane zasobu niezbędne do identyfikacji mieszkańca).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza EOG).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do pełnej realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania określonego w przepisach prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania) oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Zbieranie danych osobowych następuje w wyniku:

 • podpisywania Umów między mieszkańcami zasobów gminy oraz Gminą Miejską w Chodzieży, wynikające ze Statutu Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/386/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania Statutu Mieszkaniowemu Zasobowi Gminy Miejskiej Chodzież.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy Administrator przetwarza dane na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale często konieczne. W przypadku braku zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umów, a dane służą weryfikacji tożsamości.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie stosuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym z profilowania.

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 25054
Utworzono dnia: 14.09.2020

Historia publikacji

 • 16.05.2022 14:22, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 16.05.2022 14:21, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 07.06.2021 14:34, Administrator
  Edycja strony: Strona główna