Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

Informacja o obniżce czynszu

INFORMACJA O OBNIŻCE CZYNSZU


 

Kryterium dochodowe

Obniżka czynszu dla lokatorów zamieszkujących lokale komunalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży:

 • Obniżka czynszu następuje wyłącznie na wniosek najemcy lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy miejskiej w Chodzieży.

 • Obniżka przysługuje najemcy, którego średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 80 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku oraz zajmują lokal nie przekraczający odpowiedniej powierzchni.

 • Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek i deklaracje o wysokości dochodu członków gospodarstwa domowego.

 • Obniżka czynszu nie przysługuje:

  • najemcom lokali socjalnych,

  • najemcom pomieszczeń tymczasowych.


 

Najniższa emerytura od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 1.200,00 zł (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Maksymalne kwoty uprawniające do otrzymania obniżki czynszu zostały przedstawione w tabelach zamieszczonych poniżej.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, ze zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.


 

Dochody w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Obniżka czynszu (w %)

100 % najniższej emerytury

1.200,00 zł

10 %

80 % najniższej emerytury

960,00 zł

20 %

 

Dochody w gospodarstwie wieloosobowym

Dochód w gospodarstwie wieloosobowym

Obniżka czynszu (w %)

50 % najniższej emerytury

600,00 zł

10 %

30 % najniższej emerytury

360,00 zł

20 %


 

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

 • dodatków dla sierot zupełnych,

 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

 • pomocy w zakresie dożywiania,

 • zasiłków pielęgnacyjnych,

 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

 • dodatku mieszkaniowego,

 • zryczałtowanego dodatku energetycznego.


 

Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1182 z późn. zm.) w przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca zobowiązany jest zawrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.


 

Kryterium metrażowe

Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym.

Maksymalne wartości powierzchni normatywnej dla zamieszkiwanych lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach zaprezentowane zostały w tabeli.


 

Powierzchnia normatywna

Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

1 osoba

35 m2

2 osoby

40 m2

3 osoby

45 m2

4 osoby

55 m2

5 osób

65 m2

6 osób

70 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 , jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.


 

Obniżka czynszu przysługuje również gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30 % albo

 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Obniżka czynszu przysługuje również najemcy, który zajmuje lokal większy od norm określonych w art. 5 ustawy o której mowa w pkt. 4 o ile zgłosił lokal do zamiany na lokal o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej normatywnej powierzchni. Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy liczony od dnia zgłoszenia lokalu do zamiany, jednak nie dłużej niż do dnia przedstawienia przez wynajmującego oferty zamiany na taki lokal. Zgłoszenie lokalu do zamiany w celu uzyskania obniżki czynszu może nastąpić tylko raz w okresie trwania umowy najmu.


 

Dokumenty do wniosku

Osoby, które chcą ubiegać się o obniżkę czynszu do wniosku muszą dołączyć następujące dokumenty:

 • Deklaracja o wysokości dochodów z 3 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

 • Druk potwierdzenia danych przez Urząd Miejski w Chodzieży (dotyczy złożenia wniosku o zamianę),

 • Zaświadczenie potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową,

 • Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,

 • Orzeczenie o niepełnosprawności z wymogiem zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.


 

Uwaga!

Wnioski nie posiadające kompletu dokumentów nie podlegają rozpatrzeniu.


 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1182 z późn. zm.).


 

Uchwała Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2016r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2021.


 

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o obniżenie czynszu można pobrać oraz złożyć w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież


 

Szczegółowe informacje:

Tel. 67 28 20 322 / wew. 24

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny