Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

Program pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją

 Rusza program pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją

Osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży będą miały możliwość przystąpienia do Programu pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją.

Cel programu to pomoc zajmującym lokale i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w utrzymaniu dotychczas zajmowanych lokali; zapobieganie eksmisji i bezdomności; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego; umocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; zwiększenie racjonalności gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży; zmobilizowanie do terminowego wnoszenia bieżących opłat za korzystanie z lokalu. Program stanowi jednorazową pomoc w oddłużeniu lokali, uczestnictwo jest dobrowolne.

Do Programu mogą przystąpić osoby zajmujące lokal Gminy Miejskiej w Chodzieży:

  • najemca zadłużonego lokalu,
  • osoba, która utraciła tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  • osoba, która pozostała w lokalu po śmierci najemcy lub opuszczeniu lokalu przez najemcę i spełnia warunki do wstąpienia w stosunek najmu,
  • osoba, która zamieszkując w lokalu socjalnym posiada zadłużenie z tytułu korzystania z poprzednio zajmowanego lokalu należącego do gminnego zasobu mieszkaniowego,
  • osoba wspólnie zamieszkującą z osobami wymienionymi powyżej.

Do programu mogą przystąpić również osoby, które wcześniej zawarły umowy w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu korzystania z lokalu, pod warunkiem złożenia wymaganego wniosku i zawarcia nowego porozumienia. Z programu nie mogą już skorzystać osoby w stosunku do których zapadł wyrok o eksmisję i któremu sąd nadał klauzulę wykonalności.

Program przewiduje dwie formy pomocy: udzielenie ulg w spłacie wierzytelności i umorzenie wierzytelności w części obejmującej 80 %, 50% lub 30%.

O umorzenie wierzytelności w części obejmującej 80 % mogą ubiegać się dłużnicy, których średni dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza wysokości 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. O umorzenie wierzytelności w części obejmującej 50 % mogą ubiegać się dłużnicy, których średni dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 137 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i nie przekracza 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. O umorzenie wierzytelności w części obejmującej 30 % mogą ubiegać się dłużnicy, których średni dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i nie przekracza 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Dłużnik zobowiązany będzie spłacić pozostałą część wierzytelności w okresie nie dłuższym niż:

  • 24 miesiące - w przypadku gdy ogółem wierzytelność wynosi ponad 50.000 zł,
  • 12 miesięcy - w przypadku gdy ogółem wierzytelność wynosi ponad 20.000 zł,
  • 6 miesięcy - w przypadku gdy ogółem wierzytelność wynosi ponad 5.000 zł,

W czasie spłaty wierzytelności, opłaty za korzystanie z lokalu muszą być wnoszone na bieżąco i w pełnej wysokości. Oddłużenie na zasadach określonych w programie nastąpi po spełnieniu przez dłużnika wszystkich warunków wynikających z zawartego porozumienia.

Ulga w spłacie wierzytelności polegać może na rozłożeniu spłaty wierzytelności na raty - maksymalnie  na okres 10 lat. W przypadku spłaty przez dłużnika określonych wierzytelności, w ratach rozłożonych maksymalnie na 2 lata, odsetki za zwłokę będą podlegały umorzeniu. W przypadku, gdy na wierzytelność składają się odsetki za zwłokę w płatności opłat za korzystanie z lokalu oraz nieuregulowane koszty dochodzenia roszczeń, jednorazowa spłata tych kosztów oraz 20% odsetek spowoduje umorzenie pozostałej części odsetek.

W przypadku niedotrzymania przez dłużnika warunków określonych w porozumieniu cała wierzytelność pozostała do spłaty stanie się natychmiast wymagalna.

Chętni winni wystąpić z wnioskiem o przystąpienie do programu, dostarczyć dokumenty potwierdzające dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku, pisemnie uznać wysokość zadłużenia wyliczonego przez wynajmującego, wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego potwierdzającego trudną sytuację materialną.

Szczegółowe zasady przystąpienia  do Programu  pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją zawarte są w załączniku do uchwały NR III/19/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 17 grudnia 2018 r. zamieszczonym na stronie http://www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/przepisy/n,program-pomocy-osobom-i-rodzinom-zagrozonym-eksmisja

Wnioski o przystąpienie do Programu dostępne będą w siedzibie Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży oraz na stronie http://www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/dokumenty/wniosek-program-abolicja

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny