Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

Zarządzenie Burmistrza - wysokość stawek czynszu

Utworzono dnia 30.04.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2019

Burmistrza Miasta Chodzieży

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz.506), art. 8, pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz 1234 z późn. zm.) oraz § 18 -23 Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017- 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1.  Ustala się stawkę czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży w wysokości 7,00 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu.

2.  Stawka czynszu określona w § 1 ulega obniżeniu z tytułu czynników określonych w § 22 Uchwały Nr XXVII/197/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017- 2021.

§ 2. Stawka czynszu za najem lokali socjalnych wynosi 1,70 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu.

§ 3. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, do dnia opróżnienia lokalu opłacają co miesiąc odszkodowanie w wysokości czynszu oraz innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

§ 4. 

1.  Najemcy przysługuje bezpłatne użytkowanie jednego pomieszczenia gospodarczego przynależnego do lokalu.

2.  Za dodatkowe pomieszczenie gospodarcze przynależne do lokalu lub inne zajmowane pomieszczenia gospodarcze ustala sie opłatę w wysokości 2,00 zł/ m2 powierzchni pomieszczenia.

§ 5. Stawki, o których mowa w § 1, 2, 4 obowiązują od dnia 1 września 2019 r.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz opłaty za dodatkowo zajmowane pomieszczenia gospodarcze, tworzących mieszkaniowy zaób gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny